Menu Sluiten

Nieuwigheden bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

1. Digitaal platform ‘Working in Belgium’

Op 31 mei 2021 werd het digitaal loket ‘Working in Belgium’ gelanceerd. Via dit loket kan de ‘single permit’ online worden aangevraagd. Hierdoor moeten werkgevers niet langer verschillende procedures – afhankelijk van het bevoegde gewest – volgen.

In eerste instantie kunnen enkel de aanvragen voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen ingediend worden via het digitale platform. In een latere fase is het de bedoeling dat het platform ook kan worden gebruikt voor aanvragen van arbeidskaarten en beroepskaarten voor zelfstandigen.

Werkgevers kunnen hun dossier 24/7 indienen en kunnen ook steeds de status ervan raadplegen via de online toepassing. De werkgever wordt via de eBox automatisch op de hoogte gebracht van de eindbeslissing.

Meer informatie is te vinden op de volgende website: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/gecombineerde-vergunning.html .

2. Nieuwigheden in het Vlaams arbeidsmigratiebeleid

Sinds 1 maart 2021 zijn er een aantal wijzigingen aan de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Vlaams Gewest. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

i. Berekening maximum van 90 dagen voor een arbeidskaart

Derdelanders die voor max. 90 dagen in België komen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Tot voor kort was het enkel mogelijk om een arbeidskaart te bekomen voor een aaneengesloten periode van 90 dagen. Sinds 1 maart 2021 mag het ook gaan om een tewerkstelling van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

ii. Informatieverplichting werkgevers

De werkgever moet de bevoegde overheid verwittigen, ingeval van een verbreking van de arbeidsovereenkomst of bij elke betekenisvolle wijziging van de arbeidsvoorwaarden die gevolgen kan hebben voor de geldigheid van de toelating. Vroeger moest er dan telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dit is nu niet meer nodig. De werkgever moet de bevoegde dienst wel nog steeds op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Het Gewest deelt binnen de 15 dagen mee of er een nieuwe toelating tot arbeid moet worden aangevraagd.

iii. Aanvraag tot hernieuwing

De definitie van hernieuwingsaanvraag is verruimd. De volgende aanvragen worden nu beschouwd als een hernieuwingsaanvraag i.p.v. een nieuwe aanvraag:

• wanneer de werknemer een nieuwe functie uitoefent. Wel dient de werkgever aan te tonen dat door de nieuwe functie, nog steeds voldaan wordt aan de voorwaarden voor een gecombineerde vergunning. De aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd;

• wanneer de aanvraag voor een nieuwe toelating valt binnen de 90 dagen na de beëindiging van de vorige toelating tot arbeid. Indien bij de eerste aanvraag een arbeidsmarktonderzoek werd gedaan, wordt er vermoed nog steeds aan deze voorwaarden te voldoen en dient er dus geen nieuw onderzoek verricht te worden, wanneer het gaat om dezelfde werknemer, dezelfde functie en dezelfde werkgever.

iv. Detachering

Een toelating tot arbeid kan enkel nog worden afgeleverd wanneer een werkgever of gebruiker een maatschappelijke zetel of een vestigingseenheid heeft in het Vlaams Gewest. Er kan echter uitzonderlijk nog toelating worden gegeven, wanneer de werknemer onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid. Eveneens stelt de wetgever uitdrukkelijk dat de duurtijd van de toelating tot arbeid van een gedetacheerde werknemer beperkt is tot de duurtijd van het detacheringsdocument (A1).

v. Opleidingen

Derdelanders die werken voor een buitenlandse onderneming kunnen opleidingen geven bij de Belgische zetel van de groep van ondernemingen waartoe hun onderneming behoort. Indien de opleiding minder dan 3 maanden duurt, moet er geen arbeidskaart worden aangevraagd.

vi. Seizoenarbeiders

De vereiste om het gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) toe te passen, geldt niet voor seizoenarbeiders. Voor hen gelden de sectorale barema’s.

3. Nieuwe lijst knelpuntberoepen

voor aanvraag single permit Alvorens een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart toe te kennen, onderzoekt het bevoegde Gewest of er geen werknemers op de lokale arbeidsmarkt kunnen worden gevonden. Door dit arbeidsmarktonderzoek duurt het langer vooraleer een toelating tot arbeid wordt afgeleverd. Voor een aantal specifieke knelpuntberoepen moet geen arbeidsmarktonderzoek worden verricht en kan de toelating tot arbeid sneller worden afgeleverd. De lijst van knelpuntenberoepen wordt jaarlijks aangepast door het Vlaams

Gewest. Voor 2021 gaat het om de volgende functies:

• Bakker/Patissier

• Bestuurder bouwplaatsmachines

• Bordenbouwer

• Chef-kok

• Industrieel elektrotechnisch installateur/Technicus industriële installaties/Technicus ontwerper industriële automatisering/Technicus industriële automatisering

• Installateur van datacommunicatienetwerken

• Insteller-bediener CNC werktuigmachines

• Kraanbestuurder/Torenkraanbestuurder

• Monteur centrale verwarmingsinstallaties/ Onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties/ Brandertechnicus

• Onderhoudselektricien/Technicus elektronische installaties/Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica

• Onderhoudsmecanicien

• Onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens

• Pijpfitter

• Residentieel elektrotechnisch installateur

• Rigger-monteerder

• Sanitair installateur

• Slager

• Technicus voertuigen

• Technieker werf-, landbouw- en hefmachines

• Vrachtwagenbestuurder rijbewijs C/E/CE

nl_NLDutch
nl_NLDutch