Menu Sluiten

Privacyverklaring kandidaat uitzendkracht(en) van Passion Works Better!

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie Passion Works! bvba gaan we dan ook op een veilige, respectvolle en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Passion Works! bvba  (hierna ‘de werkgever’)  verwerkt de persoonsgegevens die ze verzamelt steeds in overeenstemming met :

 • Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”);
 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Wet Verwerking Persoonsgegevens”);
 • het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

1               DEFINITIES

Arbeidsovereenkomst – de arbeidsovereenkomst(en) gesloten tussen de werkgever en de werknemer

Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG – de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC

Wet Verwerking Persoonsgegevens of WVP – de wet van 8 december 1992 voor de bescherming of WVP van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het KB van 13 februari 2001 dat de wet van december 1992 uitvoert

Persoonsgegevens – alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene(n)”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens – een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt – bijvoorbeeld de werkgever

Verwerker – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt – bijvoorbeeld het sociaal secretariaat in opdracht van de werkgever

Derde – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken

Inbreuk – een inbreuk op de regels rond beveiliging van persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

Toezichthoudende autoriteit – een door een EU lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens omdat: a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondgebied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is gevestigd; b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden; of c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend.

2               TOEPASSING

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van:

 • Personen die zich kandidaat hebben gesteld voor een openstaande vacature of een spontane sollicitatie hebben ingediend voor een job binnen Passion Works! bvba
 • Personen die zich kandidaat hebben gesteld als kandidaat uitzendkracht voor een openstaande vacature van klant-gebruikers van Passion Works! bvba of een spontane sollicitatie hebben ingediend voor een mogelijke interimjob
 • Werknemers
 • Met werknemers gelijkgestelde personen, met name alle personen die prestaties uitoefenen bij de werkgever in eender welk statuut, zoals onder meer stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, personen die een individuele beroepsopleiding volgen binnen de onderneming, enz.
 • Voormalige werknemers of met werknemers gelijkgestelde personen.
 • Werknemers/uitzendkrachten die tewerk worden gesteld bij klant-gebruikers van Passion Works! bvba via een arbeidscontract ‘uitzendarbeid’

Hierna worden deze personen ‘de betrokkene’ genoemd.

3               DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is Passion Works! bvba, Kerkstraat 81, 3850 Nieuwerkerken.

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is Sylvia Vogelaar, zaakvoerster, Kerkstraat 81, 3850 Nieuwerkerken.

4               VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

In het kader van de (potentiële) arbeidsrelatie is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Het betreft onder meer (geen limitatieve lijst):

identificatiegegevens zoals rijksregisternummer, contactgegevens, gegevens over arbeidsprestaties en arbeidsethos met inbegrip van evaluaties, loongegevens, financiële gegevens, gegevens over de gezinstoestand, gegevens over verblijfsrechten of arbeidskaarten, foto’s en afbeeldingen, gegevens over het gebruik van bedrijfsgoederen, gegevens met betrekking tot werving en selectie zoals Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, loon en loonfiches, de naam van een contactpersoon on geval van nood,..

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.

Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Bij de betrokkene zelf (via mondelinge, schriftelijke of elektronische weg). De werkgever zal duidelijk aangeven of het verstrekken van deze persoonsgegevens verplicht is en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken ervan;
 • Via andere personen, voor zover die gerechtigd zijn om de persoonsgegevens van de betrokkene aan de werkgever over te maken, zoals een hiërarchisch meerdere of collega’s, de arbeidsgeneesheer (bv. attest bij ziekte), klanten of derden;
 • Internet, sociale media, controlesystemen (tijdsregistratie, camerabewaking, geolokalisatiesystemen, controle van e-mail en internet, …)

5               DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING 

Persoonsgegevens kunnen door de werkgever worden verwerkt binnen het kader van de doeleinden vermeld in de AVG, de WVP en haar uitvoeringsbesluiten.

De verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene zal plaatsvinden voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • de naleving van een wettelijke verplichting van de werkgever;
 • de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van overeenkomst voorafgaan, voor zover de verwerking gebeurt op verzoek en met toestemming van de betrokkene;
 • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de daarmee gelijkgestelde overeenkomst (stageovereenkomst, beroepsinlevingsovereenkomst enz.). Dit omvat onder meer de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende context (geen limitatieve lijst):
 • de registratie van de arbeidsduur;
 • de vaststelling van de redenen van afwezigheid (bv. klein verlet, arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval). Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en die niet door de betrokkene openbaar zijn gemaakt, zullen in dit verband verwerkt worden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van verplichtingen en rechten van de werkgever in het kader van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. De verwerking van gezondheidsgegevens worden steeds verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een arts;
 • de bezoldiging (bv. berekening van loon en opmaak van loondocumenten, de sociale zekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing, enz.);
 • de behandeling van klachten van de betrokkene of tegen de betrokkene, met inbegrip van klachten in verband met ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk. Hierbij kunnen persoonsgegevens die betrekking hebben op politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of seksueel gedrag worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de specifieke verplichtingen en rechten van de werkgever met betrekking tot het arbeidsrecht in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de welzijnscodex en haar uitvoeringsbesluiten.
 • het beheer van rechtsvorderingen met betrekking tot de betrokkene;
 • het toezicht en de controle op de prestaties en het gedrag van de betrokkene (bv. evaluaties, internet- en e-mailgebruik, beelden via camerabewaking, controle van werk- en rapporteringsverslagen)
 • toezicht en controle op het gebruik van bedrijfsgoederen
 • het verlenen van toegang tot de gebouwen van de werkgever. De eventuele registratie van vingerafdrukken voor het verlenen van toegang gebeurt echter enkel met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 • de uitvoering van enige andere overeenkomst;
 • de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de werkgever of een derde;
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag;
 • Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.
 • Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne communicatie en voor jouw voorstelling aan kandidaat bedrijven (klant-gebruikers van Passion Works! bvba) met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.
 • De naam van een contactpersoon wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

6               MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN ANDERE PERSONEELSLEDEN, AAN VERWERKERS EN AAN DERDEN

6.1          Intern

Persoonsgegevens van betrokkenen zullen binnen de onderneming enkel toegankelijk zijn voor aangestelden en lasthebbers die  deze persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring.

6.2          Extern

De persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan derden met het oog op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst (of op het sluiten daarvan), het arbeidsreglement en de bijlagen, en in het algemeen de   arbeidsrechtelijke, fiscale en parafiscale verplichtingen en rechten van de werkgever.

Contactgegevens bij de werkgever kunnen overgemaakt worden aan klanten, leveranciers en dienstverleners van de werkgever.

De persoonsgegevens kunnen onder meer doorgegeven worden aan de volgende verwerkers of ontvangers (niet-limitatieve lijst):

 • Het sociaal secretariaat van de werkgever en de met het sociaal secretariaat gelieerde ondernemingen;
 • Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze softwareleverancier (CRM en backoffice applicaties) Prato nv voor de opslag en verwerking van uw gegevens. Dit gebeurt via een Cloud Server en onze leverancier Prato nv heeft, als verwerker van gegevens van Passion Works! bvba, verklaard dat zij ‘GDPR compliant’ zijn en dat oa. alle data geencrypteerd is.
 • Dienstverleners inzake arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, fiscaal recht en migratie;
 • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; sociale inspectiediensten (vb. Toezicht op Sociale wetten), de federale overheidsdiensten (FOD WASO, FOD Financiën, Fedris), belastingadministraties en overige overheidsdiensten
 • Verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars en pensioenfondsen
 • Leden van de vakbondsafvaardiging, leden van het Comité voor Preventie en bescherming op het werk, leden van de Ondernemingsraad, leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de vertrouwenspersoon
 • Representatieve werknemersorganisaties waarbij de betrokkene is aangesloten
 • Leasingmaatschappijen
 • De arbeidsgeneesheer, de controlegeneesheer, de preventieadviseur
 • De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Instanties betrokken bij de sociale zekerheidsrechten en sociale rechten van de betrokkene: de mutualiteit, het kinderbijslagfonds
 • Het paritaire comité en de sectorale fondsen
 • De gerechtsdeurwaarder en gerechtelijke instanties
 • Doorgifte aan provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques Sodexo.

6.3          Wettelijke verplichting en noodzaak voor een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

Persoonsgegevens kunnen voor het overige aan derden worden verschaft indien de werkgever daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving (bv. aan de Inspectie Sociale Zekerheid) of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

7               BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, onder meer:

 • zolang dit noodzakelijk is voor loonverwerking;
 • zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • zolang dit noodzakelijk is voor het sollicitatieproces en uiterlijk tot één jaar na afloop van het sollicitatieproces voor de aanleg van een wervingsreserve;
 • zolang dit noodzakelijk is voor de naleving van andere overeenkomsten.

De gegevens worden zeker bewaard gedurende de wettelijke, administratieve of reglementaire verplichting daartoe, en gedurende de verjaringstermijn van mogelijke vorderingen.

Mogelijke wettelijke bewaartermijnen zijn de volgende:

 • 1 jaar: aanplakkingsbericht variabele deeltijdse uurroosters;
 • 5 jaar: bepaalde sociale documenten (bv. personeelsregister, arbeidsovereenkomsten met studenten, beroepsinlevingsovereenkomst, …);
 • 5 jaar: RSZ-kwartaalaangiften, Dimona-berichten;
 • 5 jaar na het einde van de tewerkstelling (loonfiches, prestatiestaten, …)
 • tot 31 december van het vierde jaar na het jaar waarin de arbeidsonderbreking werd verleend: documenten ter rechtvaardiging van arbeidsonderbreking
 • 15 jaar na het einde van de tewerkstelling: gezondheidsdossiers.

Na afloop van de arbeidsrelatie tussen de betrokkene en de werkgever, zal de werkgever de persoonsgegevens wissen, behalve indien de bewaring ervan wettelijk verplicht is of gedurende een termijn gelijk aan de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten worden tot 3 jaar na het laatste kwalitatieve contact bewaard. Na het verstrijken van de termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden m.b.t. beschikbare functies.

8               RECHTEN

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten die elke betrokkene heeft in verband met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Dit overzicht en deze verklaring kan geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in de AVG of in de WVP of eender welke andere wettelijke regeling inzake rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het om contact op te nemen met de werkgever per e‐mail backoffice@passionworks.be of per post Passion Works! bvba, t.a.v. John Jeuris, Kerkstraat 81, 3850 Nieuwerkerken.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, behalve indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval, en met name vanwege het repetitieve karakter van verzoeken, kan de werkgever:

 • Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

De werkgever heeft het recht om de identiteit van de betrokkene die de uitoefening van een recht verzoekt, te controleren.

De werkgever verstrekt de betrokkene uiterlijk binnen de maand na de ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek wordt gegeven.

De termijn kan worden verlengd met nog eens twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken. De betrokkene wordt binnen de maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gesteld van dergelijke verlenging.

Indien de betrokkene het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verschaft, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

Wanneer de werkgever geen gevolg geeft aan het verzoek, deelt hij uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. De betrokkene heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep bij de rechter in te stellen.

8.1          Recht op toegang tot persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan

Iedere betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om kosteloos zijn persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de werkgever op te vragen en informatie te vragen over de verwerking ervan, met name over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

De werkgever kan echter geen toegang verlenen tot persoonsgegevens waarop een wettelijke beperking bestaat om deze ter kennis te geven, zoals de gegevens die verband houden met psychosociale risico’s op het werk opgenomen in de documenten bedoeld in artikel 32septiesdecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De werkgever mag evenmin de bron van deze persoonsgegevens meedelen.

De werkgever verstrekt een kosteloze kopie van de persoonsgegevens aan de betrokkene. Voor bijkomende kopieën kunnen op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding worden aangerekend.

8.2          Recht op verbetering van persoonsgegevens

Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de werkgever steeds verzocht worden om  deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De verbeterde, aangevulde of gewijzigde persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

8.3           Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen heeft de betrokkene het recht om zonder onredelijke vertraging, zijn of haar persoonsgegevens door de werkgever kosteloos te laten wissen:

 • de verwerkte persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens worden in het algemeen onrechtmatig verwerkt;
 • er wordt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De werkgever beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Na controle van de identiteit van de betrokkene, worden deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die krachtens een wettelijke verplichting of krachtens de arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst, door de werkgever verder moeten worden bewaard.

8.4          Recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Indien de over de betrokkene verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt worden of niet meer ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, maar indien de betrokkene niet wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kan de betrokkene ook vragen dat de werkgever deze persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze verwerkt.

Dit wil zeggen dat de werkgever de persoonsgegevens bewaart en enkel nog verder zal verwerken mits toestemming daartoe of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang.

8.5          Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

De betrokkene kan zich steeds verzetten tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die op de betrokkene betrekking heeft.

Het verzet is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of is toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie

Indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of indien de betrokkene uitdrukkelijk met deze besluitvorming heeft ingestemd, dan zal de betrokkene nog steeds het recht hebben om een menselijke tussenkomst te vragen, zijn/haar standpunt over de besluitvorming uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

8.6          Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze door de werkgever worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan de werkgever over te maken. Indien dit technisch mogelijk is, kan de betrokkene ook vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overmaken door de werkgever.

8.7          Klachtrecht

Indien de werkgever persoonsgegevens niet zou verwerken in overeenstemming met de AVG en/of in overeenstemming met de WVP en haar uitvoeringsbesluiten, dan de betrokkene hiertegen een klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie (www.privacycommission.be) (binnenkort: de Gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Tel.: 02/274. 48.00

Bij voorkeur worden  eventuele problemen bij de naleving van de toepasselijke privacywetgeving eerst intern aangekaart. Dit kan door contact op te nemen met Passion Works! bvba per telefoon 013/42.00.00, per e‐mail backoffice@passionworks.be of per post Passion Works! bvba, t.a.v. John Jeuris, Kerkstraat 81, 3850 Nieuwerkerken.

9               VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 1. Technische maatregelen
  • Gebruik van virusscans, firewalls, …
  • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
  • Geen onbeveiligde harde schijven
  • Toegangsbeveiliging tot gegevens
  • Encryptie van gegevens
  • Geen onbeveiligde back-ups
  • Werken op beveiligde harde schijven
 1. Organisatorische maatregelen
  • Welbepaalde personen hebben toegang
  • Procedure voor incidentenbeheer
  • Policy voor werknemers & medewerkers
  • Opleiding van werknemers & medewerkers
  • Vertrouwelijkheidsclausules

10            WIJZIGINGEN

De werkgever behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Iedere betrokkene zal op de hoogte worden gebracht van elke wijziging en een exemplaar van de gewijzigde privacyverklaring ontvangen.

nl_NLDutch