Menu Sluiten

Privacyverklaring voor klanten/leveranciers

1               VOORWERP

Passion Works! bvba is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer van essentieel belang is.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, respecteren wij de bepalingen van:

 • Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”);
 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Wet Verwerking Persoonsgegevens”)
 • het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens

Via deze privacyverklaring informeren wij u over ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

2               DEFINITIES

Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG – de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC;

Wet Verwerking Persoonsgegevens of WVP – de wet van 8 december 1992 voor de bescherming of WVP van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het KB van 13 februari 2001 dat de wet van december 1992 uitvoert;

Persoonsgegevens – alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene(n)”) – bijvoorbeeld: naam, rijksregisternummer, adres, evaluaties, geneeskundige getuigschriften, Curriculum vitae enz.

Verwerking van persoonsgegevens – een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt – bijvoorbeeld Passion Works! bvba

Verwerker – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt – bijvoorbeeld de softwareleverancier waarop de verwerkingsverantwoordelijke beroep doet.

Derde – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken

Inbreuk – een inbreuk op de regels rond beveiliging van persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Toezichthoudende autoriteit – een door een EU lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens omdat: a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondgebied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is gevestigd; b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden; of c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend.

3               TOEPASSING

Deze privacypolicy is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van klanten (natuurlijke personen) en van natuurlijke personen die in naam en/of voor rekening van onze klanten optreden met betrekking tot de uitvoering van de diensten die wij leveren.

4               DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Uw gegevens worden verwerkt door Passion Works! bvba, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 81 te 3850 Nieuwerkerken, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0563.882.180

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is Sylvia Vogelaar, zaakvoerster.

Voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens kan u het best contact opnemen via backoffice@passionworks.be

5               VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor de aanbieding van bepaalde diensten  en producten, namelijk uitzendopdrachten, werving & selectie opdrachten, HR-advies,.. waarvoor u een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.

Het betreft onder meer uw professionele contactgegevens zoals uw (bedrijfs)naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw adres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en op het klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar de diensten opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst of met het oog op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst , voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de diensten en de producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften.

Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Bij u zelf (via mondelinge, schriftelijke of elektronische weg);
 • Via andere personen of instanties, voor zover zij gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens aan Passion Works! bvba over te maken, zoals sociaal secretariaten, overheidsinstanties zoals Kruispuntbank van Ondernemingen,
 • Internet, sociale media, … wat betreft gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht, zoals de pubilcatie van benoemingen van bestuurders van de vennootschap, of gegevens die uzelf publiek heeft gemaakt op uw website,of via Graydon, …

Wij behouden ons het recht voor om uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten en producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg, via de post, via informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten en producten van Passion Works! bvba, nieuwe activiteiten, promoties, voordelen, enz. doorsturen. Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, geeft u de toestemming om u in kennis te stellen van deze informatie en berichtgeving die betrekking heeft op alle diensten en medewerkers van Passion Works! bvba.

6               WELKE ZIJN DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING? 

Naargelang van de situatie heeft Passion Works! bvba bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die Passion Works! bvba opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Passion Works! bvba deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Passion Works! bvba: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een overeenkomst sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van:

 • uitwisseling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
 • uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers/zelfstandigen voor bepaalde projecten
 • juridisch advies
 • uitnodigingen en informatie voor opleidingen
 • nieuwsbrieven rond relevante info en wetgeving met betrekking tot uitzendarbeid
 • commerciële info rond het aanbieden van nieuwe diensten zoals outplacement,…

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

7               WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.

Passion Works! bvba verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 6 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers:

 • Sociaal Secretariaten
 • accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
 • software- en ICT-dienstverleners (zoals Prato voor de opslag van de bedrijfsgegevens in datasystemen PratoFlex, Hiant,… (niet-limitatief)

7.1          Wettelijke verplichting en noodzaak voor een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

Persoonsgegevens kunnen voor het overige aan derden worden verschaft indien Passion Works! bvba daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

8               BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, met name zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Na afloop van de samenwerkingsovereenkomst, zal Passion Works! bvba de persoonsgegevens wissen, behalve indien de bewaring ervan wettelijk verplicht is of gedurende een termijn gelijk aan de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. Bijvoorbeeld, voor facturen is dit 7 jaar.

9               RECHTEN

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten die elke betrokkene heeft in verband met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

9.1          Uitoefening van de rechten

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het om contact op te nemen met Passion Works! bvba per e‐mail backoffice@passionworks.be of per post Passion Works! bvba, t.a.v. John Jeuris, Kerkstraat 81, 3850 Nieuwerkerken.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, behalve indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval, en met name vanwege het repetitieve karakter van verzoeken, kan Passion Works! bvba:

 • Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Passion Works! bvba heeft het recht om uw identiteit te controleren.

Passion Works! bvba verstrekt u uiterlijk binnen de maand na de ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek wordt gegeven.

De termijn kan worden verlengd met nog eens twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken. U wordt binnen de maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gesteld van dergelijke verlenging.

Indien u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verschaft, tenzij u anderszins verzoekt.

Wanneer Passion Works! bvba geen gevolg geeft aan het verzoek, deelt zij uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. U heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep bij de rechter in te stellen.

9.2          Recht op toegang tot persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan

U heeft steeds de mogelijkheid om kosteloos uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Passion Works! bvba op te vragen en informatie te vragen over de verwerking ervan, met name over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

Passion Works! bvba kan echter geen toegang verlenen tot persoonsgegevens waarop een wettelijke beperking bestaat om deze ter kennis te geven.

Passion Works! bvba verstrekt u een kosteloze kopie van de persoonsgegevens. Voor bijkomende kopieën kunnen op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding worden aangerekend.

9.3          Recht op verbetering van persoonsgegevens

Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u Passion Works! bvba steeds verzoeken om  deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De verbeterde, aangevulde of gewijzigde persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

9.4           Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens kosteloos te laten wissen:

 • de verwerkte persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens worden in het algemeen onrechtmatig verwerkt;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Passion Works! bvba beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Na controle van uw identiteit, worden deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die krachtens een wettelijke verplichting of krachtens de samenwerkingsovereenkomst of een andere overeenkomst, door Passion Works! bvba verder moeten worden bewaard.

9.5          Recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt worden of niet meer ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, maar indien u niet wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kan u ook vragen dat Passion Works! bvba deze persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze verwerkt.

Dit wil zeggen dat de Passion Works! bvba de persoonsgegevens bewaart en enkel nog verder zal verwerken mits toestemming daartoe of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang.

9.6          Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

U kan zich steeds verzetten tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die op u betrekking heeft.

Het verzet is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst of is toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie

Indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming noodzakelijk is voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst of indien u uitdrukkelijk met deze besluitvorming heeft ingestemd, dan zal u nog steeds het recht hebben om een menselijke tussenkomst te vragen, uw standpunt over de besluitvorming uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

9.7          Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze door Passion Works! bvba worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan Passion Works! bvba over te maken. Indien dit technisch mogelijk is, kan u ook vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overmaken door Passion Works! bvba.

9.8          Uitschrijven op nieuwsbrieven en bijzonder verzetsrecht inzake direct marketing

U heeft eveneens de mogelijkheid om de ontvangst van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Tenzij anders aangegeven, geldt de uitschrijving enkel voor de informatiebrieven en andere commerciële informatie die betrekking heeft op de entiteit van Passion Works! bvba van wie de informatie uitgaat.

Wanneer u het recht uitoefent om u te verzetten tegen de verzending van direct marketing, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dan dient u zich evenveel keer uit te schrijven.

9.9          Klachtrecht

Indien Passion Works! bvba persoonsgegevens niet zou verwerken in overeenstemming met de AVG en/of in overeenstemming met de WVP en haar uitvoeringsbesluiten, dan kan u  hiertegen een klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie (www.privacycommission.be) (binnenkort: de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Bij voorkeur worden eventuele problemen bij de naleving van de toepasselijke privacywetgeving eerst bij Passion Works! bvba aangekaart.  Dit kan door contact op te nemen met Passion Works! bvba per telefoon 013/42.00.00, per e‐mail backoffice@passionworks.be of per post Passion Works! bvba, t.a.v. John Jeuris, Kerkstraat 81, 3850 Nieuwerkerken.

10            WIJZIGINGEN

Passion Works! bvba behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

De meest actuele versie ervan kan u steeds vinden op onze website.

nl_NLDutch