Menu Sluiten

Tijdelijke werkloosheid vanaf 01/07/2022 – geen verlenging van de vereenvoudigde procedure.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en oorlog Oekraïne kan nog toegepast worden tot 30/06/2022 voor tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus of de oorlog in Oekraïne. De RVA heeft ondertussen bevestigd dat de vereenvoudigde procedure niet verder verlengd wordt. 

Concreet betekent dit dat vanaf 01/07/2022 de normale procedures tijdelijke werkloosheid  en formaliteiten opnieuw van toepassing zijn. Het begrip ‘overmacht’ in het kader van de tijdelijke werkloosheid overmacht zal opnieuw strikt geïnterpreteerd worden (volledige onmogelijkheid tot uitvoering van de arbeidsovereenkomst). Voor tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan economische oorzaken moet ook opnieuw de normale procedure voor economische werkloosheid toegepast worden.  

Algemeen

Concreet betekent dit dat een aantal versoepelingen een einde nemen:

 • De uitkering zal opnieuw 65% (i.p.v. 70%) van het begrensd loon bedragen.
 • De aanvullende vergoeding van de RVA van 5,98 euro per tijdelijke werkloosheidsdag zal niet langer van toepassing zijn.
 • De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen uitkeringen van de RVA zal opnieuw 26,75% (i.p.v. 15%) zijn.
 • In geval van tijdelijke werkloosheid overmacht moeten er terug mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verstuurd worden naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.

De RVA heeft echter nog een aantal tijdelijke versoepelingen aangekondigd zowel in het algemeen als voor  bepaalde specifieke vormen van tijdelijke werkloosheid. 

Algemene tijdelijke versoepelingen 

 • De werknemers moeten bij toepassing van economische werkloosheid niet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoen (wachttijd) 
 • Er geldt nog een vrijstelling voor het bezorgen van het maandelijks controleformulier C3.2A t.e.m. 31/12/2022 (en dit voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid) en bijgevolg is er ook geen inschrijving vereist in het validatieboek.
 • Er moet door de werkgever geen ASR scenario 2 opgemaakt worden t.e.m. 31/12/2022. Het is bijgevolg voldoende om op het einde van de maand een ASR aangifte scenario 5 te verrichten. 

Economische werkloosheid – Arbeiders

Voor deze tijdelijke werkloosheid zijn volgende acties vereist:

Er gelden tot 31/12/2022 een aantal soepele overgangsbepalingen.

vb.: mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen op vrijdag opdat de kan ingaan vanaf dinsdag van de volgende week. 

 • voorafgaand informeren van de betrokken werknemers en ondernemingsraad (of vakbondsafgevaardigden) ten minste 3 kalenderdagen (i.p.v. 7 kalenderdagen);
 • tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;
 • ASR aangifte  scenario 5 maandelijkse aangifte (code 5.1 tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken); 
 • betaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid (werkgever of sociaal fonds afhankelijk van de sectorale regels terzake). 
AardModaliteitenMaximumduur (+ verplichte werkweek)
Volledige schorsing0 arbeidsdagen4 weken (28 kalenderdagen) + verplichte werkweek*
Grote schorsing**< 3 arbeidsdagen/ week of< 1 arbeidsweek / 2 weken (minstens 2 arbeidsdagen)3 maanden + verplichte werkweek
Kleine schorsing≥ 3 arbeidsdagen / week of≥ 1 arbeidsweek / 2 weken12 maanden

Let wel, afhankelijk van de gekozen regeling (volledige schorsing, kleine schorsing of grote schorsing) zal je ook rekening moeten houden met een verplichte werkweek.

* Tot 31/12/2022 geldt er voor de regeling volledige schorsing een soepele ligging van de verplichte werkweek.

Volgende scenario’s zijn daarbij mogelijk (limitatief):

 • Ofwel wordt er na 4 weken volledige schorsing een week werkhervatting ingevoerd; 
 • Ofwel worden er na 8 weken volledige schorsing twee weken werkhervatting ingevoerd; 
 • Ofwel worden er na 12 weken volledige schorsing drie weken werkhervatting ingevoerd. 

Opgelet: De  aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaande mededeling verstuurd naar de RVA kan niet meer bedragen dan 4 weken. De werkgever kan na afloop van de regeling evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen. 

vb.: mededeling volledige schorsing voor 4 weken en onmiddellijk aansluitend opnieuw een mededeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Na afloop van deze 8 weken wordt het werk voor twee weken hervat.

** Een grote schorsing betekent dat er minder dan drie arbeidsdagen per week voorzien zijn of minder dan 1 week op 2 weken gewerkt wordt. Een kleine schorsing betekent dat er minstens 3 dagen per week wordt gewerkt of minstens 1 week per 2 weken.

Opgelet : hou rekening met eventueel bestaande gunstigere sectorale afwijkingen via KB.

Economische werkloosheid – Bedienden

Indien u reeds aan de normale preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet (erkenning onderneming in moeilijkheden en cao of ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot invoeren schorsing bedienden is voorzien nog van toepassing is) en u hiervoor in het verleden reeds een C106 formulier aan de RVA heeft bezorgd, dan kan u deze regeling toepassen.

 AardModaliteitenMaximumduur
 Volledige schorsing 0 arbeidsdagen 16 weken
 Gedeeltelijke schorsing ≥ 2 arbeidsdagen/week 26 weken

Er wordt voor het uitputten van het krediet geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelegen vóór 1 juli 2022.

Voor de toepassing van economische werkloosheid voor bedienden moet rekening gehouden worden met onderstaande acties.

Er gelden tot 31/12/2022 een aantal soepele overgangsbepalingen.

 • een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de voorziene periode van tijdelijke werkloosheid ten minste 3 kalenderdagen (i.p.v. 7 kalenderdagen);
 • voorafgaand informeren van de betrokken werknemers en ondernemingsraad (of vakbondsafgevaardigden) ten minste 3 kalenderdagen (i.p.v. 7 kalenderdagen);
 • tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;
 • ASR aangifte scenario 5 maandelijkse aangifte (code 5.1 tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken); 
 • betaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid zoals vastgelegd in de CAO of het ondernemingsplan (desgevallend via het sociaal fonds). 

Indien u nog niet aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet, kan u een beroep doen op de algemene regeling (via CAO of ondernemingsplan) of op basis van CAO nr. 159 (van 01/01/2022 – 30/06/2023). Hiervoor is  het vereist dat de onderneming erkend wordt als onderneming in moeilijkheden. Hiervoor dienen de nodige administratieve stappen doorlopen te worden en moet er rekening gehouden worden met de doorlooptijd. In dit kader voorziet de RVA ook een aangepast formulier C106A-OVERGANGSREGELING gelet op de versoepelingen voor het bewijs als ‘onderneming in moeilijkheden en wordt er een soepele indieningstermijn aanvaard.

Een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die beantwoordt aan één van volgende criteria:

 • Hetzij een substantiële vermindering (10 % in vergelijking met één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid bedienden met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren)) van het zakencijfer, van de productie of van de bestellingen. Het bewijs van de daling van het omzetcijfer wordt geleverd door de BTW-aangiften van de betreffende kwartalen. Een vermindering van de productie of van de bestellingen kan, naast de BTW-aangiften ten indicatieve titel, aangetoond worden door andere bewijskrachtige documenten zoals boekhoudkundige stukken en verslagen aan de ondernemingsraad.
 • Hetzij een aanzienlijk gebruik (minstens 10 % van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ, rekening houdend met de dagen aangegeven onder DmfA code 77 en 70) van de tijdelijke werkloosheid voor werklieden.
 • Hetzij door de Minister van Werk erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Tip: Voor verdere begeleiding hierin kan je contact opnemen met onze juridische dienst (legal@prato.be).

Tijdelijke werkloosheid overmacht

De definitie van overmacht wordt terug in de normale betekenis geïnterpreteerd. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan enkel worden ingeroepen indien het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die er zich op beroepen, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

Vb.:  een brand, een elektriciteitspanne buiten het bedrijf, omdat de werknemer een geschiktheidsverklaring door de mutualiteit betwist, ……

Voor volgende situaties zal nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden aangevraagd:

 • De werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus te beperken en hij kan niet telewerken (quarantaineattest);
 • Tot 31.12.2022 heeft de werknemer het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
  • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken (attest opvang kind sluiting corona);
  • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken (attest opvang kind quarantaine corona).

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

Voor de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht moet rekening gehouden worden met onderstaande acties.

 • de tijdelijke werkloosheid overmacht opnieuw elektronisch gemeld worden aan de RVA via de toepassing ‘Tijdelijke werkloosheid‘ en de nodige bewijsstukken moeten worden ingediend waaruit de overmacht blijkt;
 • op het einde van de kalendermaand een ASR scenario 5 verrichten (code 5.4 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Bron: Bericht RVA van 14/06/2022 “Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne”.

nl_NLDutch